ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο




Η 10η για το 2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή της ιστορικής και νομικής βάσης (άρθρο 298 ΚπολΔ) της από 23 – 4 – 2018 (ΓΑΚ 2729/2018 ΕΑΚ 1897/2018) αγωγής των εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων (συν. 23) κατά
του Δήμου Βριλησσίων και στην αποδοχή της ιστορικής και νομικής βάσης (άρθρο 298 ΚπολΔ) της από 2 – 4 – 2018 (ΓΑΚ 33665/2018, ΕΑΚ 3477/2018) (για τους πρώτους 22 εργαζομένους της αγωγής) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και της από 23 – 4 – 2018 (ΓΑΚ 39780/2018, ΕΑΚ4140/2018) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τον 23ο Τσιώρα Θεόδωρο.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων αναφορικά με την παράταση της απασχόλησης των ωφελουμένων του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ έως τον Οκτώβριο του 2019 μετά από το σχετικό έγγραφο της ΚΕΔΕ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, για την εκτέλεση της προμήθειας «ειδών τροφοδοσίας στο πλαίσιο εκδήλωσης στρογγυλής τραπέζης (roundtable) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IMPEU», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 4ο:«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός λογοτύπων, εντύπων, μακετών, προσχεδίων αφισών και φυλλαδίων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Vetit», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 5ο: Εφαρμογή του Προγράμματος «Κρεμάστρες Επαναχρησιμοποίησης και Κοινωνικής Αμοιβαιότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης).

ΘΕΜΑ 6ο: «Εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α.: 10.6615.01), για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ενημερωτικών σημάτων για το πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 7ο: «Εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 20.6615) για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσία εκτύπωσης αυτοκόλλητων πινακίδων για τους κάδους συλλογής απορριμμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018»(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης).

ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019»  – Ορθή Επανάληψη (Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» οικ. έτος 2019» (Εισηγητής: – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 10ο:«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2018» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών &Κοινωνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής υποχρεώσεων υπέρ Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 13ο: «Αναδοχή από το Δήμο Βριλησσίων βεβαιωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βριλησσίων» («Κ.Ε.Β.») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) και την ΑΑΔΕ Ε.2022/4 – 2 – 2019 (Εισηγητής:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση υλοποίησης της «ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Δήμου Βριλησσίων«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης).

ΘΕΜΑ 16ο: Διόρθωση σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος και αντίστοιχων χρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης).


ΘΕΜΑ 17ο: Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ